Vision & värdegrund

Ekerö Tennisklubb (ETK) – Vision, verksamhetsmål och handlingsplan – 2019-10-13 VISION En nyskapande tennisklubb för alla som älskar tennis och idrott VERKSAMHETSIDÉ Skapa en attraktiv tennis- och idrottsmiljö där alla trivs och erbjuds möjlighet till spel och träning anpassad efter utövarens förmåga, mål och ambitioner.

Ekerö tennisklubb har ”nolltolerans” avseende droger (tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat) i alla idrottssammanhang där barn och ungdomar medverkar. I korthet innebär detta, att ingen alkohol eller andra droger för förekomma i samband med av klubben arrangerade aktiviteter såsom träning, tävling eller läger.

Ekerö tennisklubb ska vara en klubb fri från diskriminering oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, religion eller ålder. VERKSAMHETSMÅL – BARN OCH UNGDOM 

Skapa en aktiv barn och ungdomsverksamhet såväl på som utanför banan där alla erbjuds träning av hög kvalitet och anpassad efter spelarens förmåga, mål och ambitioner. 

Stimulera till långsiktigt idrottsutövande genom att erbjuda samtliga barn och ungdomar tennisträning från 4-års ålder i sport- och tennisskola 

Öka andelen flickor bland barn och ungdomar som deltar i tennisverksamhet genom riktade aktiviteter 

Bedriva tennisverksamhet anpassad för barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

Motivera alla som deltagit i barn- och ungdomsverksamheten att fortsätta med idrott som junior, gärna som aktiv tennisspelare 

Ge alla barn och ungdomar en bild av respektfullt uppträdande och ”fair play” genom att alla ledare är goda förebilder på och utanför banan VERKSAMHETSMÅL – TÄVLINGSVERKSAMHET BARN OCH UNGDOM 

Skapa en bredd inom varje junior-/seniorgrupp som möjliggör att samtliga spelare utvecklas oberoende av spelstyrka, ålder och tävlingsambition samt förblir aktiva seniorspelare. 

Årligen öka antal aktiva tävlingsspelare genom att stimulera klubbens juniorer till tävlingsspel. 

Stödja klubbens elitsatsande barn och ungdomar genom individuellt anpassade träningsupplägg, säsongsplanering och matchbevakning i syfte att på sikt nå regelbundna tävlingsframgångar på regionnivå  

Skapa en miljö anpassad för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som vill fortsätta utvecklas och tävla 

Årligen arrangera regionala tävlingar och interna evenemang. 

Vara representerade i dam- och herrallsvenskan samt seriespel för både pojkar och flickor. 

Vara en klubb där alla tävlingsspelare stöttar varandra och är ett föredöme på och utanför banan för medspelare, motståndare, funktionärer och arrangörer. VERKSAMHETSMÅL – MOTIONSSPEL VUXNA 

Erbjuda klubbens vuxna medlemmar såväl nybörjartennis som organiserad gruppspelsverksamhet, stegspel och individuell träning. 

Stegvis öka antalet aktiva tennismotionärer i klubben. 

På sikt erbjuda organiserad verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning • Främja dam-verksamheten så att en växande damsektion fortsätter utvecklas 

Stödja och uppmuntra klubbens seniorer till tävlingsspel. VERKSAMHETSMÅL – KLUBBENS LÅNGSIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Klubbens verksamhet skall alltid bedrivas utifrån restriktionen att klubbens intäkter överstiger kostnaderna med ett visst överskott anpassat till aktuella behov. 

Erbjuda strötider, abonnemangsspel och andra aktiviteter till en för deltagaren rimlig kostnad i nivå med andra jämförbara klubbar 

Fortsätta arbeta för och utveckla en stark klubbkänsla och gemenskap bland medlemmar, vilket skall synas bl.a. genom många ideella insatser vid arrangemang/tävlingar, i arbetsgrupper och kommittéer och vid sociala evenemang 

Skapa och bibehålla en trevlig yttre och inre miljö, både för medlemmar och personal. 

Stegvis öka antalet medlemmar 

Ständigt förbättra och vidareutveckla utbudet av tennisrelaterade aktiviteter 

Genom engagemang och utbildning möjliggöra internrekrytering av ledare och därmed säkerställa klubbens framtida verksamhet 

Klubbens anläggning skall vara belagd till minst 60%. HANDLINGSPLAN 2019/2020 

Verka för en fortsatt god dialog och ett nära samarbete med Ekerö kommun, företag och idrottsföreningar 

Arbeta aktivt för att skapa en attraktiv tennis- och idrottsmiljö och för att stärka klubbkänslan och engagemanget hos medlemmarna genom olika social aktiveter och ”trivseldagar” 

Etablera arbets- och aktivitetsgrupper där klubbens medlemmar aktivt kan bidra till att utveckla klubbens verksamhet 

Starta upp nya aktiviteter för personer med funktionsnedsättning 

Starta upp nya aktiviteter som Multi SkillZ och andra idrottsaktiviteter som komplement till tennisträningen 

Bearbeta kommunens företag för att etablera sponsorsamarbete samt att årligen samla in 100 000 kr. • Öka kunskapen om Ekerö Tennisklubb genom att löpande marknadsföra och uppmärksamma klubbens verksamhet och aktiviteter genom sociala och lokala medier. 

Utveckla och införa en ny indelning av junior- och tävlingsverksamhet med förberedande tävlingsgrupp och tävlingsgrupp med syfte att bättre stödja spelare på olika nivåer och med olika ambitioner, samt tydliggöra förväntningar mellan spelare, klubb och föräldrar. 

Kontinuerligt förbättra, utveckla och uppdatera klubbens hemsida med nyheter och med information om klubbens aktiviteter 

Kontinuerligt uppdatera klubbens medlemsregister med kontaktuppgifter som möjliggör direktkommunikation med massutskick och e-mail. 

I samband med terminsstart på klubbens hemsida informera medlemmarna om terminens planerade aktiviteter 

Genom riktade kampanjer/information till vissa grupper, t.ex. pensionärsgrupper, öka beläggningen under dagtid 

Skapa tydliga rollbeskrivningar för alla anställda i klubben med syfte att tydliggöra ansvarsområden, arbetsuppgifter och förväntningar 

Erbjuda samtliga tränare relevant utbildning för att klubben på bästa sätt och med hög kvalitet ska kunna bedriva tennisverksamhet och träning för barn, ungdomar och vuxna med och utan funktionsnedsättning

Värdegrund Ekerö TK Vision: ”En nyskapande tennisklubb för alla som älskar tennis och idrott” Värdeord: MOD Behövs för att: – Pröva nya idéer – Förändra – Utvecklas och våga vinna – Ta ansvar för egna beslut

GLÄDJE Uppnår vi genom att: – Stötta och uppmuntra varandra – Utvecklas och se andra utvecklas – Känna gemenskap – Motionera och utveckla hälsa samt relationer INKLUDERANDE: Är för oss att: – Alla är välkomna och blir sedda – Anpassa verksamheten efter individens behov oavsett ålder och förmåga – Vi inser och bejakar att vi är en resurs som stödjer och utvecklar samhället; Mälaröarna. – Skapa gemenskap inom och utanför klubben. 

-Möta det okända med nyfikenhet och respekt LÄRANDE: Vi lär genom att: – Utgå från varje individs förutsättningar – Vara ärliga, rättvisa och goda förebilder. Både på och utanför banan samt i och utanför klubben. – Vara lyhörda för individens behov och förståelse.

-Våga förlora. – Leva som vi lär i våra fyra värdeord.