Kallelse till årsmöte

KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE I EKERÖ TENNISKLUBB

SÖNDAG DEN 24 MARS 2024 kl. 11.00

EKEBYHOVSHALLEN

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet samt vara rösträknare.
 6. Verksamhetsberättelser samt årsbokslut avseende verksamhetsåret 2023.
 7. Revisionsberättelse 2023.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
 9. Budget för verksamhetsåret 2024.
 10. Fastställande av avgifter.
 11. Val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och valberedning.
 12. Motioner (motion som röstberättigad medlem önskar få behandlad på årsmötet skall inlämnas till styrelsen sex dagar före årsmötet).
 13. Övriga frågor.

 

Material kommer att publiceras på Ekerö Tennisklubbs hemsida senast 17 mars 2024.

 

MYCKET VÄLKOMNA!

 

Styrelsen
Ekerö Tennisklubb